Skočiť na hlavný obsah

Novinka: Členská zóna s mesačným kalendárom

Spoločnosť Oľga Szabová, Štúrova 974/3, 924 01 Galanta, IČO: 34453296, zastúpená Oľgou Szabovou, kontaktné údaje: e-mail: olga@kompaszivota.sk tel.: +421 905 810 315 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

 

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

 

Obchodné meno: Oľga Szabová
Sídlo: Štúrova 974/3, 924 01 Galanta
IČO: 34453296
Práva forma: Živnosť
Zapísaný: Okresný úrad Galanta Číslo živnostenského registra: 202-13989
Zastúpený: Oľga Szabová
Kontaktné údaje: e-mail: olga@kompaszivota.sk, tel.: +421 905 810 315

 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené,
ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

 

Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

3. Doba uchovávania osobných údajov 

 

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

 

4. Práva dotknutej osoby

 

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, 
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu gdpr@kompaszivota.sk, telefónne číslo +421 905 810 315, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.  

 

5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

 

Za účelom zasielania marketingových správ a ponúk záujemcom o takúto službu, prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)
 
Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield)

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield.